1. ΦΟΡΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Traffic Analysis for sw-04.cs.teilar.gr
NOC Traffic Graph
2. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Traffic Analysis for sw-30.teilar.gr
sw-30.teilar.gr Traffic Graph
3. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Traffic Analysis for sw-50.teilar.gr
sw-50.teilar.gr_10125 Traffic Graph
4. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Traffic Analysis for 10145 -- sw-110.teilar.gr
sw-110.teilar.gr_10145 Traffic Graph
5. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΔΟ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-100.sdo.teilar.gr
sw-100.sdo.teilar.gr_10125 Traffic Graph
6. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β
Traffic Analysis for 10126 -- sw-60.teilar.gr
sw-60.teilar.gr_10126 Traffic Graph
7. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-101.sdo.teilar.gr
sw-101.sdo.teilar.gr_10125 Traffic Graph
8. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-102.sdo.teilar.gr
sw-102.sdo.teilar.gr_10125 Tra
ffic Graph
9. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΥΠ
Traffic Analysis for 10126 -- sw-25.teilar.gr
sw-25.teilar.gr_10126 Traffic Graph
10. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Α
Traffic Analysis for 22 -- sw-901.stef.teilar.gr
sw-901.stef.teilar
.gr_22 Traffic Graph
11. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΦ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-90.stef.teilar.gr
sw-90.stef.teilar.gr_10125 Traffic Graph
12. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ
Traffic Analysis for 22 -- sw-05.stef.teilar.gr
sw-05.stef.teilar.gr_22 
Traffic Graph
13. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Traffic Analysis for 22 -- sw-04.stef.teilar.gr
sw-04.stef.teilar
.gr_22 Traffic Graph
14. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Traffic Analysis for 22 -- sw-06.stef.teilar.gr
sw-06.stef.teilar
.gr_22 Traffic Graph
15. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΓ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-75.teilar.gr
sw-75.teilar.gr_10125 Traffic Graph
16. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Traffic Analysis for 10126 -- sw-750.teilar.gr
sw-750.teilar.gr_10126.html Traffic Graph
17. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-40.teilar.gr
sw-40.teilar.gr_10125 Traffic Graph
18. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
Traffic Analysis for 18 -- sw-04.steg.teilar.gr
sw-04.steg.teilar.gr_19 Traffic Graph
19. ΦΟΡΤΟΣ ΠΥΛΗΣ 1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ (teilar_wpa)
Traffic Analysis for 29 -- main-sw-02.teilar.gr
wireless.teilar.gr_2 Traffic Graph
20. ΦΟΡΤΟΣ ΠΥΛΗΣ 2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ (tei_thessaly)
Traffic Analysis for 58 -- main-sw-02.teilar.gr

21. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Traffic Analysis for 24 -- sw-120.teilar.gr
sw-120.teilar.gr_24 Traffic Graph
22. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Traffic Analysis for 10125 -- sw-600.teilar.gr
sw-600.teilar.gr_10125 Traffic Graph
23. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Traffic Analysis for 25 -- sw-main.kard.teilar.gr
sw-500.kard.teilar.gr_25 Traffic Graph
24. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Traffic Analysis for sw-10.teilar.gr
sw-10.teilar.gr_10126 Traffic Graph
25. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Traffic Analysis for sw-20.teilar.gr
sw-20.teilar.gr_10147 Traffic Graph
26. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕΥΠ
Traffic Analysis for sw-26.teilar.gr
sw-20.teilar.gr_10125 Traffic Graph
27. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Traffic Analysis for sw-80.teilar.gr
sw-80.teilar.gr_18 Traffic Graph
28. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓ
Traffic Analysis for sw-84.teilar.gr
sw-84.teilar.gr_10121 Traffic Graph
29. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (LIFE)
Traffic Analysis for sw-83.teilar.gr
sw-83.teilar.gr_24 Traffic Graph
30. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Traffic Analysis for sw-910.stef.teilar.gr
sw-910.stef.teilar.gr_18 Traffic Graph
29. ΦΟΡΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Traffic Analysis for sw-110.teilar.gr
sw-110.teilar.gr_10135 Traffic Graph
20. ΦΟΡΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΣΤΕΦ -- sw-02.stef.teilar.gr
Traffic Analysis for 24 -- sw-02.stef.teilar.gr
wireless.teilar.gr_2 Traffic Graph

MRTG Multi Router Traffic Grapher
version 2.14.7 Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch> and Dave Rand <dlr@bungi.com>